EEC วางแผนสร้างไทยเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

January 11, 2024
0 Comments

 EEC วางแผนสร้างไทยเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC)  ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจังหวัดชลบุรีให้เป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ ติดระดับโลกภายในปี 2580 ด้วยโครงการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์กลางการค้า/ที่พักอาศัย”

โครงการนี้คลอบคลุมพื้นที่ 5,795 ไร่ จากการรวมเขตพื้นที่ของ EEC สำหรับอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนได้ถึง 535 พันล้านบาทในอีก จากการลงทุนสำหรับ นวัตกรรมทางการแพทย์, การพัฒนาบุคลากร, อุตสาหกรรมดิจิทัล, การบิน, โลจิสติกส์, การแปรรูปอาหาร, การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูง และการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ในปี 2575 คาดว่าจะมีผู้อยู่อาศัยในเมืองอัจฉริยะถึง 100,000 คน โครงการสามารถสร้างอาชีพได้มากกว่า 50,000 ตำแหน่ง และสนับสนุนกลุ่ม start-up ได้ 150-300 ราย และมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่พื้นที่ด้วยเครือข่ายการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีแผนสร้างเมืองอัจฉริยะให้ติดอันดับ Top 10 ของโลก ในระยะเวลา 10 ปี แบ่งระยะออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

ปี 2566 – ออกแบบและวางแผนโดยละเอียด

ปี 2567 – ปรับที่ดิน รวมถึงก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค

ปี 2568 เป็นต้นไป – เปิดให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อการพัฒนา

#ข่าวอสังหา #ชลบุรี #ขายบ้าน #ขายที่ดิน

admin

Estate agents with a 7-year of Experience in the Estate market and 32 Year of Experience in Quality Inspection Service.

Leave a Comment